Biberoglu K (2021)
Kinetics of human butyrylcholinesterase inhibition by 1,9-dimethyl-methylene blue
J Turkish chem soc sect chem 8: 435