Mokrushina YA, Golovin AV, Smirnov IV, Chatziefthimiou SD, Stepanova AV, Bobik TV, Zalevsky AO, Zlobin AS, Konovalov KA, Terekhov SS, Stepanov AV, Pipiya SO, Shamborant OG, Round E, Belogurov AA, Jr., Bourenkov G, Makarov AA, Wilmanns M, Xie J, Blackburn GM, Gabibov AG, Lerner RA (2020)
Multiscale computation delivers organophosphorus reactivity and stereoselectivity to immunoglobulin scavengers
Proc Natl Acad Sci U S A 117: 22841

Terekhov SS, Smirnov IV, Stepanova AV, Bobik TV, Mokrushina YA, Ponomarenko NA, Belogurov AA, Jr., Rubtsova MP, Kartseva OV, Gomzikova MO, Moskovtsev AA, Bukatin AS, Dubina MV, Kostryukova ES, Babenko VV, Vakhitova MT, Manolov AI, Malakhova MV, Kornienko MA, Tyakht AV, Vanyushkina AA, Ilina EN, Masson P, Gabibov AG, Altman S (2017)
Microfluidic droplet platform for ultrahigh-throughput single-cell screening of biodiversity
Proc Natl Acad Sci U S A 114: 2550

Terekhov SS, Smirnov IV, Bobik TV, Shamborant OG, Zenkova MA, Chernolovskaya EL, Gladkikh DV, Murashev AN, Dyachenko IA, Palikov VA, Palikova YA, Knorre VD, Belogurov AA, Jr., Ponomarenko NA, Blackburn GM, Masson P, Gabibov AG (2015)
A novel expression cassette delivers efficient production of exclusively tetrameric human butyrylcholinesterase with improved pharmacokinetics for protection against organophosphate poisoning
Biochimie 118: 51

Ilyushin DG, Smirnov IV, Belogurov AA, Jr., Dyachenko IA, Zharmukhamedova T, Novozhilova TI, Bychikhin EA, Serebryakova MV, Kharybin ON, Murashev AN, Anikienko KA, Nikolaev EN, Ponomarenko NA, Genkin DD, Blackburn GM, Masson P, Gabibov AG (2013)
Chemical polysialylation of human recombinant butyrylcholinesterase delivers a long-acting bioscavenger for nerve agents in vivo
Proc Natl Acad Sci U S A 110: 1243

Smirnov IV, Belogurov AA, Jr., Friboulet A, Masson P, Gabibov AG, Renard PY (2013)
Strategies for the selection of catalytic antibodies against organophosphorus nerve agents
Chemico-Biological Interactions 203: 196

Kurkova IN, Smirnov IV, Belogurov AA, Jr., Ponomarenko NA, Gabibov AG (2012)
Creation of catalytic antibodies metabolizing organophosphate compounds
Biochemistry (Mosc) 77: 1139

Smirnov IV, Carletti E, Kurkova I, Nachon F, Nicolet Y, Mitkevich VA, Debat H, Avalle B, Belogurov AA, Jr., Kuznetsov N, Reshetnyak A, Masson P, Tonevitsky AG, Ponomarenko NA, Makarov AA, Friboulet A, Tramontano A, Gabibov AG (2011)
Reactibodies generated by kinetic selection couple chemical reactivity with favorable protein dynamics
Proc Natl Acad Sci U S A 108: 15954