De BC, Zhang W, Yang C, Mandi A, Huang C, Zhang L, Liu W, Ruszczycky MW, Zhu Y, Ma M, Bashiri G, Kurtan T, Liu Hw, Zhang C (2022)
Flavin-enabled reductive and oxidative epoxide ring opening reactions
Nat Commun 13: 4896

Zhang L, De BC, Zhang W, Mandi A, Fang Z, Yang C, Zhu Y, Kurtan T, Zhang C (2020)
Mutation of an atypical oxirane oxyanion hole improves regioselectivity of the alpha/beta-fold epoxide hydrolase Alp1U
Journal of Biological Chemistry 295: 16987