Xianchu L, Huan P, Kang L, Beiwang D, Ming L (2022)
Protective effect of rutin against diabetes-associated cognitive decline in rats
Pak J Pharm Sci 35: 769

Wang S, Zhang J, Jiao W, Li J, Xun X, Sun Y, Guo X, Huan P, Dong B, Zhang L, Hu X, Sun X, Wang J, Zhao C, Wang Y, Wang D, Huang X, Wang R, Lv J, Li Y, Zhang Z, Liu B, Lu W, Hui Y, Liang J, Zhou Z, Hou R, Li X, Liu Y, Li H, Ning X, Lin Y, Zhao L, Xing Q, Dou J, Mao J, Guo H, Dou H, Li T, Mu C, Jiang W, Fu Q, Fu X, Miao Y, Liu J, Yu Q, Li R, Liao H, Kong Y, Jiang Z, Chourrout D, Bao Z (2017)
Scallop genome provides insights into evolution of bilaterian karyotype and development
Nat Ecol Evol 1: 120

Zhang X, Sun L, Yuan J, Sun Y, Gao Y, Zhang L, Li S, Dai H, Hamel JF, Liu C, Yu Y, Liu S, Lin W, Guo K, Jin S, Xu P, Storey KB, Huan P, Zhang T, Zhou Y, Zhang J, Lin C, Li X, Xing L, Huo D, Sun M, Wang L, Mercier A, Li F, Yang H, Xiang J (2017)
The sea cucumber genome provides insights into morphological evolution and visceral regeneration
PLoS Biol 15: e2003790