Cui YL, Chen YC, Liu XY, Dong SJ, Han J, Xiang H, Chen Q, Liu HY, Han X, Liu WD, Tang SY, Wu B (2020)
Computational redesign of a PETase for plastic biodegradation by the GRAPE strategy
Biorxiv

Zheng YY, Liu WT, Chen CC, Hu XY, Liu WD, Ko TP, Tang XK, Wei HL, Huang JW, Guo RT (2018)
Crystal Structure of a Mycoestrogen-Detoxifying Lactonase from Rhinocladiella mackenziei: Molecular Insight into ZHD Substrate Selectivity
ACS Catal 8: 4294