Zheng YY, Liu WT, Chen CC, Hu XY, Liu WD, Ko TP, Tang XK, Wei HL, Huang JW, Guo RT (2018)
Crystal Structure of a Mycoestrogen-Detoxifying Lactonase from Rhinocladiella mackenziei: Molecular Insight into ZHD Substrate Selectivity
ACS Catal 8: 4294

Nobu MK, Narihiro T, Kuroda K, Mei R, Liu WT (2016)
Chasing the elusive Euryarchaeota class WSA2: genomes reveal a uniquely fastidious methyl-reducing methanogen
Isme J 10: 2478