Wei M, Lu YS, Li PP (2009)
[Association of the hepatic lipase gene -250G/A promoter polymorphism with the susceptibility to type 2 diabetes mellitus combining with coronary heart disease]
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 26: 219