De BC, Zhang W, Yang C, Mandi A, Huang C, Zhang L, Liu W, Ruszczycky MW, Zhu Y, Ma M, Bashiri G, Kurtan T, Liu Hw, Zhang C (2022)
Flavin-enabled reductive and oxidative epoxide ring opening reactions
Nat Commun 13: 4896