Zheng YY, Liu WT, Chen CC, Hu XY, Liu WD, Ko TP, Tang XK, Wei HL, Huang JW, Guo RT (2018)
Crystal Structure of a Mycoestrogen-Detoxifying Lactonase from Rhinocladiella mackenziei: Molecular Insight into ZHD Substrate Selectivity
ACS Catal 8: 4294

Xiong XH, Han S, Wang JH, Jiang ZH, Chen W, Jia N, Wei HL, Cheng H, Yang YX, Zhu B, You S, He JY, Hou W, Chen MX, Yu CJ, Jiao YH, Zhang WC (2011)
Complete genome sequence of the bacterium Ketogulonicigenium vulgare Y25
Journal of Bacteriology 193: 315