Li YY, Chen JJ, Liu MY, He WW, Reynolds JA, Wang YN, Wang MQ, Zhang LS (2022)
Enhanced Degradation of Juvenile Hormone Promotes Reproductive Diapause in the Predatory Ladybeetle Coccinella Septempunctata
Front Physiol 13: 877153

Zhang GQ, Xu Q, Bian C, Tsai WC, Yeh CM, Liu KW, Yoshida K, Zhang LS, Chang SB, Chen F, Shi Y, Su YY, Zhang YQ, Chen LJ, Yin Y, Lin M, Huang H, Deng H, Wang ZW, Zhu SL, Zhao X, Deng C, Niu SC, Huang J, Wang M, Liu GH, Yang HJ, Xiao XJ, Hsiao YY, Wu WL, Chen YY, Mitsuda N, Ohme-Takagi M, Luo YB, Van de Peer Y, Liu ZJ (2016)
The Dendrobium catenatum Lindl. genome sequence provides insights into polysaccharide synthase, floral development and adaptive evolution
Sci Rep 6: 19029

Zhang LS, Jin CL, Li Q, Sun YC, Chen Z (2004)
[Influence of chronic epilepsy on spatial memory retrieval in rats]
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 33: 205

Feng Q, Zhang Y, Hao P, Wang S, Fu G, Huang Y, Li Y, Zhu J, Liu Y, Hu X, Jia P, Zhao Q, Ying K, Yu S, Tang Y, Weng Q, Zhang L, Lu Y, Mu J, Zhang LS, Yu Z, Fan D, Liu X, Lu T, Li C, Wu Y, Sun T, Lei H, Li T, Hu H, Guan J, Wu M, Zhang R, Zhou B, Chen Z, Chen L, Jin Z, Wang R, Yin H, Cai Z, Ren S, Lv G, Gu W, Zhu G, Tu Y, Jia J, Chen J, Kang H, Chen X, Shao C, Sun Y, Hu Q, Zhang X, Zhang W, Wang L, Ding C, Sheng H, Gu J, Chen S, Ni L, Zhu F, Chen W, Lan L, Lai Y, Cheng Z, Gu M, Jiang J, Li J, Hong G, Xue Y, Han B (2002)
Sequence and analysis of rice chromosome 4
Nature 420: 316