Rogaev EI, Zinchenko RA, Dvoryachikov G, Sherbatich T, Ginter EK (1999)
Total hypotrichosis: genetic form of alopecia not linked to hairless gene
Lancet 354: 1097