Abakarov GM

References (1)

Title : A New Tellurium- and Selenoorganic Compound as an Inhibitor of Acetylcholinesterase in Brain - Klichkhanov_2019_Bull.Exp.Biol.Med_168_229
Author(s) : Klichkhanov NK , Dzhafarova AM , Ramazanova PA , Ali AMM , Abakarov GM , Dzharaeva MM
Ref : Bulletin of Experimental Biology & Medicine , 168 :229 , 2019
Abstract :
PubMedSearch : Klichkhanov_2019_Bull.Exp.Biol.Med_168_229
PubMedID: 31776947