Hirasawa M

References (1)

Title : Synthesis and evaluation of (-)- and (+)-[(11)C]galanthamine as PET tracers for cerebral acetylcholinesterase imaging - Kimura_2014_Bioorg.Med.Chem_22_285
Author(s) : Kimura H , Kawai T , Hamashima Y , Kawashima H , Miura K , Nakaya Y , Hirasawa M , Arimitsu K , Kajimoto T , Ohmomo Y , Ono M , Node M , Saji H
Ref : Bioorganic & Medicinal Chemistry , 22 :285 , 2014
Abstract :
PubMedSearch : Kimura_2014_Bioorg.Med.Chem_22_285
PubMedID: 24315193