Pires AC

References (1)

Title : Antiarrhythmogenic effects of a neurotoxin from the spider Phoneutria nigriventer - Almeida_2011_Toxicon_57_217
Author(s) : Almeida AP , Andrade AB , Ferreira AJ , Pires AC , Damasceno DD , Alves MN , Gomes ER , Kushmerick C , Lima RF , Prado MAM , Prado VF , Richardson M , Cordeiro MN , Guatimosim S , Gomez M
Ref : Toxicon , 57 :217 , 2011
Abstract :
PubMedSearch : Almeida_2011_Toxicon_57_217
PubMedID: 21115025