Qiu SD

References (1)

Title : [Associations between Ser447Ter gene polymorphism of lipoprotein lipase and atherosclerotic cerebral infarction] - Guan_2006_Zhonghua.Yi.Xue.Yi.Chuan.Xue.Za.Zhi_23_519
Author(s) : Guan GD , Xu E , Wang XJ , Xu YH , Qiu SD
Ref : Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi , 23 :519 , 2006
Abstract :
PubMedSearch : Guan_2006_Zhonghua.Yi.Xue.Yi.Chuan.Xue.Za.Zhi_23_519
PubMedID: 17029199