Tikhonov DB

References (4)

Title : Investigation of structure-activity relationships in organophosphates-cholinesterase interaction using docking analysis - Moralev_2010_Chem.Biol.Interact_187_153
Author(s) : Moralev SN , Tikhonov DB
Ref : Chemico-Biological Interactions , 187 :153 , 2010
Abstract :
PubMedSearch : Moralev_2010_Chem.Biol.Interact_187_153
PubMedID: 20347727

Title : Mechanisms of the blockade of glutamate channel receptors: significance for structural and physiological investigations - Magazanik_2007_Neurosci.Behav.Physiol_37_277
Author(s) : Magazanik LG , Tikhonov DB , Tikhonova TB , Lukomskaya NY
Ref : Neurosci Behav Physiol , 37 :277 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Magazanik_2007_Neurosci.Behav.Physiol_37_277
PubMedID: 17294104

Title : Structural characteristics of ionotropic glutamate receptors as identified by channel blockade - Magazanik_2002_Neurosci.Behav.Physiol_32_173
Author(s) : Magazanik LG , Bol'shakov KV , Buldakova SL , Gmiro VE , Dorofeeva NA , Lukomskaya NY , Potap'eva NN , Samoilova MV , Tikhonov DB , Fedorova IM , Frolova EV
Ref : Neurosci Behav Physiol , 32 :173 , 2002
Abstract :
PubMedSearch : Magazanik_2002_Neurosci.Behav.Physiol_32_173
PubMedID: 11942696

Title : Architecture of the neuronal nicotinic acetylcholine receptor ion channel at the binding site of bis-ammonium blockers - Brovtsyna_1996_J.Membr.Biol_152_77
Author(s) : Brovtsyna NB , Tikhonov DB , Gorbunova OB , Gmiro VE , Serduk SE , Lukomskaya NY , Magazanik LG , Zhorov BS
Ref : J Membr Biol , 152 :77 , 1996
Abstract :
PubMedSearch : Brovtsyna_1996_J.Membr.Biol_152_77
PubMedID: 8660413