Wang HW

References (1)

Title : [Experimental observation on the effectiveness of pirimiphos methyl against Anopheles sinensis] -
Author(s) : Hu YX , Miao YG , Wang HW , Sun YC
Ref : Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi , 6 :4 , 1988
PubMedID: 3383392