Zhu QX

References (1)

Title : [Studies on fluoride concentration and cholinesterase activity in rat hippocampus] - Zhai_2003_Zhonghua.Lao.Dong.Wei.Sheng.Zhi.Ye.Bing.Za.Zhi_21_102
Author(s) : Zhai JX , Guo ZY , Hu CL , Wang QN , Zhu QX
Ref : Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi , 21 :102 , 2003
Abstract :
PubMedSearch : Zhai_2003_Zhonghua.Lao.Dong.Wei.Sheng.Zhi.Ye.Bing.Za.Zhi_21_102
PubMedID: 14761523