Baymukhametov TN

References (1)

Title : 3D structure of the natural tetrameric form of human butyrylcholinesterase as revealed by cryoEM, SAXS and MD - Boyko_2018_Biochimie_156_196
Author(s) : Boyko KM , Baymukhametov TN , Chesnokov YM , Hons M , Lushchekina SV , Konarev PV , Lipkin AV , Vasiliev AL , Masson P , Popov VO , Kovalchuk MV
Ref : Biochimie , 156 :196 , 2018
Abstract :
PubMedSearch : Boyko_2018_Biochimie_156_196
PubMedID: 30385318