Demin AV

References (4)

Title : [A structure-activity study of a catalytic antiidiotypic antibody to the human erythrocyte acetylcholinesterase] - Aleksandrova_2002_Bioorg.Khim_28_118
Author(s) : Aleksandrova ES , Koralevski F , Titov MI , Demin AV , Kozyr AV , Kolesnikov AV , Tramontano A , Paul S , Thomas D , Gabibov AG , Gnuchev NV , Friboulet A
Ref : Bioorganicheskaia Khimiia , 28 :118 , 2002
Abstract :
PubMedSearch : Aleksandrova_2002_Bioorg.Khim_28_118
PubMedID: 11962233

Title : Antibody proteases: induction of catalytic response - Gabibov_2002_Biochemistry.(Mosc)_67_1168
Author(s) : Gabibov AG , Friboulet A , Thomas D , Demin AV , Ponomarenko NA , Vorobiev, II , Pillet D , Paon M , Alexandrova ES , Telegin GB , Reshetnyak AV , Grigorieva OV , Gnuchev NV , Malishkin KA , Genkin DD
Ref : Biochemistry (Mosc) , 67 :1168 , 2002
Abstract :
PubMedSearch : Gabibov_2002_Biochemistry.(Mosc)_67_1168
PubMedID: 12460115

Title : Catalysis of esterolytic reactions by the anti-idiotypic antibody against human erythrocyte acetylcholinesterase -
Author(s) : Alexandrova ES , Koralewski F , Titov MI , Demin AV , Ignatova AN , Kozyr AV , Kolesnikov AV , Tramontano A , Paul S , Thomas D , Gabibov AG , Friboulet A
Ref : Dokl Biochem Biophys , 377 :75 , 2001
PubMedID: 11712155

Title : Enzyme mimicry by the antiidiotypic antibody approach - Kolesnikov_2000_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_97_13526
Author(s) : Kolesnikov AV , Kozyr AV , Alexandrova ES , Koralewski F , Demin AV , Titov MI , Avalle B , Tramontano A , Paul S , Thomas D , Gabibov AG , Friboulet A
Ref : Proc Natl Acad Sci U S A , 97 :13526 , 2000
Abstract :
PubMedSearch : Kolesnikov_2000_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_97_13526
PubMedID: 11095704