Koralewski F

References (2)

Title : Catalysis of esterolytic reactions by the anti-idiotypic antibody against human erythrocyte acetylcholinesterase -
Author(s) : Alexandrova ES , Koralewski F , Titov MI , Demin AV , Ignatova AN , Kozyr AV , Kolesnikov AV , Tramontano A , Paul S , Thomas D , Gabibov AG , Friboulet A
Ref : Dokl Biochem Biophys , 377 :75 , 2001
PubMedID: 11712155

Title : Enzyme mimicry by the antiidiotypic antibody approach - Kolesnikov_2000_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_97_13526
Author(s) : Kolesnikov AV , Kozyr AV , Alexandrova ES , Koralewski F , Demin AV , Titov MI , Avalle B , Tramontano A , Paul S , Thomas D , Gabibov AG , Friboulet A
Ref : Proc Natl Acad Sci U S A , 97 :13526 , 2000
Abstract :
PubMedSearch : Kolesnikov_2000_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_97_13526
PubMedID: 11095704