Fang YQ

References (5)

Title : Kai Xin San ameliorates scopolamine-induced cognitive dysfunction - Xu_2019_Neural.Regen.Res_14_794
Author(s) : Xu YM , Wang XC , Xu TT , Li HY , Hei SY , Luo NC , Wang H , Zhao W , Fang SH , Chen YB , Guan L , Fang YQ , Zhang SJ , Wang Q , Liang WX
Ref : Neural Regen Res , 14 :794 , 2019
Abstract :
PubMedSearch : Xu_2019_Neural.Regen.Res_14_794
PubMedID: 30688265

Title : [Effects of Total Ginsenosides and Volatile Oil of Acorus tatarinowii Co-Administration on Ability of Learning and Memory and Apoptosis in Alzheimer's Disease Mice Model Induced By D-Galactose and Aluminium Chloride] - Deng_2015_Zhong.Yao.Cai_38_1018
Author(s) : Deng MZ , Huang LP , Fang YQ
Ref : Zhong Yao Cai , 38 :1018 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Deng_2015_Zhong.Yao.Cai_38_1018
PubMedID: 26767299

Title : [Effects of endothelial lipase on mRNA expression of adhesion molecule of human umbilical vascular endothelial cells] - Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_705
Author(s) : Fang YQ , Huang L , Zhao XH , Yin YG , Kang HL , Deng MY
Ref : Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue , 19 :705 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_705
PubMedID: 18093422

Title : [Significance of the ratio of circulating endothelial cell expressing endothelial lipase and supersensitivity C-reactive protein in prognosis of patients with coronary artery disease] - Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_644
Author(s) : Fang YQ , Huang L , Li AM , Song YM , Jin J , Geng ZH , Yu XJ , Deng MY
Ref : Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue , 19 :644 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_644
PubMedID: 17996128

Title : [Environmental pollution, human exposure and its health effect of sodium pentachlorophenate in schistosomiasis prevalent area] - Zheng_1997_Wei.Sheng.Yan.Jiu_26_24
Author(s) : Zheng X , Feng Y , Jiang X , Lu H , Wan Y , Fang YQ , Li YP , Huang XY , Li ZL , Fu WZ , Wang XH , Lin YZ , Zhang Z
Ref : Wei Sheng Yan Jiu , 26 :24 , 1997
Abstract :
PubMedSearch : Zheng_1997_Wei.Sheng.Yan.Jiu_26_24
PubMedID: 15747456