Kang HL

References (2)

Title : [Effects of endothelial lipase on mRNA expression of adhesion molecule of human umbilical vascular endothelial cells] - Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_705
Author(s) : Fang YQ , Huang L , Zhao XH , Yin YG , Kang HL , Deng MY
Ref : Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue , 19 :705 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Fang_2007_Zhongguo.Wei.Zhong.Bing.Ji.Jiu.Yi.Xue_19_705
PubMedID: 18093422

Title : The genome sequence of the ethanologenic bacterium Zymomonas mobilis ZM4 - Seo_2005_Nat.Biotechnol_23_63
Author(s) : Seo JS , Chong H , Park HS , Yoon KO , Jung C , Kim JJ , Hong JH , Kim H , Kim JH , Kil JI , Park CJ , Oh HM , Lee JS , Jin SJ , Um HW , Lee HJ , Oh SJ , Kim JY , Kang HL , Lee SY , Lee KJ , Kang HS
Ref : Nat Biotechnol , 23 :63 , 2005
Abstract :
PubMedSearch : Seo_2005_Nat.Biotechnol_23_63
PubMedID: 15592456
Gene_locus related to this paper: zymmo-DLH , zymmo-GAA , zymmo-metx , zymmo-q5nkz4 , zymmo-q5nmh0 , zymmo-q5nmm8 , zymmo-q5nmn0 , zymmo-q5nmz5 , zymmo-q5nnu4 , zymmo-q5npe2 , zymmo-q5nph2 , zymmo-q5npn6 , zymmo-q5nq91 , zymmo-q5nrh7 , zymmo-q5nnr5