Golia E

References (1)

Title : Leaching of the organophosphorus nematicide fosthiazate - Karpouzas_2007_Chemosphere_68_1359
Author(s) : Karpouzas DG , Pantelelis I , Menkissoglu-Spiroudi U , Golia E , Tsiropoulos NG
Ref : Chemosphere , 68 :1359 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Karpouzas_2007_Chemosphere_68_1359
PubMedID: 17316750