Karpouzas DG

References (7)

Title : Isolation of Oxamyl-degrading Bacteria and Identification of cehA as a Novel Oxamyl Hydrolase Gene - Rousidou_2016_Front.Microbiol_7_616
Author(s) : Rousidou K , Chanika E , Georgiadou D , Soueref E , Katsarou D , Kolovos P , Ntougias S , Tourna M , Tzortzakakis EA , Karpouzas DG
Ref : Front Microbiol , 7 :616 , 2016
Abstract :
PubMedSearch : Rousidou_2016_Front.Microbiol_7_616
PubMedID: 27199945

Title : The dissipation of fipronil, chlorpyrifos, fosthiazate and ethoprophos in soils from potato monoculture areas: first evidence for the enhanced biodegradation of fosthiazate - Papadopoulou_2016_Pest.Manag.Sci_72_1040
Author(s) : Papadopoulou ES , Lagos S , Spentza F , Vidiadakis E , Karas PA , Klitsinaris T , Karpouzas DG
Ref : Pest Manag Sci , 72 :1040 , 2016
Abstract :
PubMedSearch : Papadopoulou_2016_Pest.Manag.Sci_72_1040
PubMedID: 26261048

Title : Do botanical pesticides alter the structure of the soil microbial community? - Spyrou_2009_Microb.Ecol_58_715
Author(s) : Spyrou IM , Karpouzas DG , Menkissoglu-Spiroudi U
Ref : Microb Ecol , 58 :715 , 2009
Abstract :
PubMedSearch : Spyrou_2009_Microb.Ecol_58_715
PubMedID: 19440648

Title : Leaching of the organophosphorus nematicide fosthiazate - Karpouzas_2007_Chemosphere_68_1359
Author(s) : Karpouzas DG , Pantelelis I , Menkissoglu-Spiroudi U , Golia E , Tsiropoulos NG
Ref : Chemosphere , 68 :1359 , 2007
Abstract :
PubMedSearch : Karpouzas_2007_Chemosphere_68_1359
PubMedID: 17316750

Title : Microbial degradation of organophosphorus xenobiotics: metabolic pathways and molecular basis - Karpouzas_2006_Adv.Microb.Physiol_51_119
Author(s) : Karpouzas DG , Singh BK
Ref : Adv Microb Physiol , 51 :119 , 2006
Abstract :
PubMedSearch : Karpouzas_2006_Adv.Microb.Physiol_51_119
PubMedID: 17091564

Title : Liquid chromatographic determination of fosthiazate residues in environmental samples and application of the method to a fosthiazate field dissipation study - Tsiropoulos_2005_J.AOAC.Int_88_1827
Author(s) : Tsiropoulos NG , Likas DT , Karpouzas DG
Ref : Journal of AOAC International , 88 :1827 , 2005
Abstract :
PubMedSearch : Tsiropoulos_2005_J.AOAC.Int_88_1827
PubMedID: 16526468

Title : Factors influencing the ability of Pseudomonas putida strains epI and II to degrade the organophosphate ethoprophos - Karpouzas_2000_J.Appl.Microbiol_89_40
Author(s) : Karpouzas DG , Walker A
Ref : J Appl Microbiol , 89 :40 , 2000
Abstract :
PubMedSearch : Karpouzas_2000_J.Appl.Microbiol_89_40
PubMedID: 10945777