Hu XT

References (1)

Title : Genome of the Chinese tree shrew - Fan_2013_Nat.Commun_4_1426
Author(s) : Fan Y , Huang ZY , Cao CC , Chen CS , Chen YX , Fan DD , He J , Hou HL , Hu L , Hu XT , Jiang XT , Lai R , Lang YS , Liang B , Liao SG , Mu D , Ma YY , Niu YY , Sun XQ , Xia JQ , Xiao J , Xiong ZQ , Xu L , Yang L , Zhang Y , Zhao W , Zhao XD , Zheng YT , Zhou JM , Zhu YB , Zhang GJ , Wang J , Yao YG
Ref : Nat Commun , 4 :1426 , 2013
Abstract :
PubMedSearch : Fan_2013_Nat.Commun_4_1426
PubMedID: 23385571
Gene_locus related to this paper: tupch-l9l8p0 , tupch-l9l7d8.1 , tupch-l9l7d8.2 , tupch-l9l7d8.3 , tupch-l8y4e3 , tupch-l9jqg5 , tupch-l9l3m0 , tupch-l9kxg8 , tupch-l9knn8 , tupch-l9kf47 , tupch-l9ja32 , tupch-l9l5b1 , tupch-l9khv5