Malakho SG

References (1)

Title : Comparative analysis of genes encoding key steroid core oxidation enzymes in fast-growing Mycobacterium spp. strains - Bragin_2013_J.Steroid.Biochem.Mol.Biol_138_41
Author(s) : Bragin EY , Shtratnikova VY , Dovbnya DV , Schelkunov MI , Pekov YA , Malakho SG , Egorova OV , Ivashina TV , Sokolov SL , Ashapkin VV , Donova MV
Ref : J Steroid Biochem Mol Biol , 138 :41 , 2013
Abstract :
PubMedSearch : Bragin_2013_J.Steroid.Biochem.Mol.Biol_138_41
PubMedID: 23474435
Gene_locus related to this paper: mycfo-k0vcg0 , mycfo-a0a0n9yhd4