Martinez NE

References (1)

Title : Boron-based inhibitors of acyl protein thioesterases 1 and 2 - Zimmermann_2013_Chembiochem_14_115
Author(s) : Zimmermann TJ , Burger M , Tashiro E , Kondoh Y , Martinez NE , Gormer K , Rosin-Steiner S , Shimizu T , Ozaki S , Mikoshiba K , Watanabe N , Hall D , Vetter IR , Osada H , Hedberg C , Waldmann H
Ref : Chembiochem , 14 :115 , 2013
Abstract :
PubMedSearch : Zimmermann_2013_Chembiochem_14_115
PubMedID: 23239555