Novozhilova TI

References (2)

Title : Chemical polysialylation of human recombinant butyrylcholinesterase delivers a long-acting bioscavenger for nerve agents in vivo - Ilyushin_2013_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_110_1243
Author(s) : Ilyushin DG , Smirnov IV , Belogurov AA, Jr. , Dyachenko IA , Zharmukhamedova T , Novozhilova TI , Bychikhin EA , Serebryakova MV , Kharybin ON , Murashev AN , Anikienko KA , Nikolaev EN , Ponomarenko NA , Genkin DD , Blackburn GM , Masson P , Gabibov AG
Ref : Proc Natl Acad Sci U S A , 110 :1243 , 2013
Abstract :
PubMedSearch : Ilyushin_2013_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_110_1243
PubMedID: 23297221

Title : Study of the behavioral safety and protective efficiency of butyrylcholinesterase isolated from human blood serum by the acoustic startle reflex method -
Author(s) : Kholina AV , Kashnikova II , Novozhilova TI , Anikienko KA
Ref : Dokl Biol Sci , 432 :184 , 2010
PubMedID: 20665149