Dyachenko IA

References (8)

Title : Arachidonoylcholine and Other Unsaturated Long-Chain Acylcholines Are Endogenous Modulators of the Acetylcholine Signaling System - Akimov_2020_Biomolecules_10_
Author(s) : Akimov MG , Kudryavtsev DS , Kryukova EV , Fomina-Ageeva EV , Zakharov SS , Gretskaya NM , Zinchenko GN , Serkov IV , Makhaeva GF , Boltneva NP , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Lushchekina SV , Palikov VA , Palikova Y , Dyachenko IA , Kasheverov IE , Tsetlin VI , Bezuglov VV
Ref : Biomolecules , 10 : , 2020
Abstract :
PubMedSearch : Akimov_2020_Biomolecules_10_
PubMedID: 32059521

Title : Mouse Model for Assessing the Subchronic Toxicity of Organophosphate Pesticides - Palikov_2018_Acta.Naturae_10_125
Author(s) : Palikov VA , Terekhov SS , Palikova YA , Khokhlova ON , Kazakov VA , Dyachenko IA , Panteleev SV , Mokrushina YA , Knorre VD , Shamborant OG , Smirnov IV , Gabibov AG
Ref : Acta Naturae , 10 :125 , 2018
Abstract :
PubMedSearch : Palikov_2018_Acta.Naturae_10_125
PubMedID: 30713772

Title : Application of Tetrameric Recombinant Human Butyrylcholinesterase as a Biopharmaceutical for Amelioration of Symptoms of Acute Organophosphate Poisoning - Terekhov_2017_Bull.Exp.Biol.Med_163_430
Author(s) : Terekhov SS , Palikov VA , Palikova YA , Dyachenko IA , Shamborant OG , Smirnov IV , Masson P , Gabibov AG
Ref : Bulletin of Experimental Biology & Medicine , 163 :430 , 2017
Abstract :
PubMedSearch : Terekhov_2017_Bull.Exp.Biol.Med_163_430
PubMedID: 28853097

Title : A Study of the Protective Properties of an Antibody-Based Antidote Metabolizing Organophosphorus Pesticide Paraoxon - Mokrushina_2017_Bull.Exp.Biol.Med_163_218
Author(s) : Mokrushina YA , Stepanova AV , Palikov VA , Stepanov AV , Belous GI , Dyachenko IA , Knorre VD , Smirnov IV , Gabibov AG
Ref : Bulletin of Experimental Biology & Medicine , 163 :218 , 2017
Abstract :
PubMedSearch : Mokrushina_2017_Bull.Exp.Biol.Med_163_218
PubMedID: 28726199

Title : Chemical Polysialylation and In Vivo Tetramerization Improve Pharmacokinetic Characteristics of Recombinant Human Butyrylcholinesterase-Based Bioscavengers - Terekhov_2015_Acta.Naturae_7_136
Author(s) : Terekhov SS , Smirnov IV , Shamborant OG , Bobik TV , Ilyushin DG , Murashev AN , Dyachenko IA , Palikov VA , Knorre VD , Belogurov AA , Ponomarenko NA , Kuzina ES , Genkin DD , Masson P , Gabibov AG
Ref : Acta Naturae , 7 :136 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Terekhov_2015_Acta.Naturae_7_136
PubMedID: 26798501

Title : A novel expression cassette delivers efficient production of exclusively tetrameric human butyrylcholinesterase with improved pharmacokinetics for protection against organophosphate poisoning - Terekhov_2015_Biochimie_118_51
Author(s) : Terekhov SS , Smirnov IV , Bobik TV , Shamborant OG , Zenkova MA , Chernolovskaya EL , Gladkikh DV , Murashev AN , Dyachenko IA , Palikov VA , Palikova YA , Knorre VD , Belogurov AA, Jr. , Ponomarenko NA , Blackburn GM , Masson P , Gabibov AG
Ref : Biochimie , 118 :51 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Terekhov_2015_Biochimie_118_51
PubMedID: 26239905

Title : Excessive Labeling Technique Provides a Highly Sensitive Fluorescent Probe for Real-time Monitoring of Biodegradation of Biopolymer Pharmaceuticals in vivo - Terekhov_2014_Acta.Naturae_6_54
Author(s) : Terekhov SS , Smirnov IV , Shamborant OG , Zenkova MA , Chernolovskaya EL , Gladkikh DV , Murashev AN , Dyachenko IA , Knorre VD , Belogurov AA , Ponomarenko NA , Deyev SM , Vlasov VV , Gabibov AG
Ref : Acta Naturae , 6 :54 , 2014
Abstract :
PubMedSearch : Terekhov_2014_Acta.Naturae_6_54
PubMedID: 25558395

Title : Chemical polysialylation of human recombinant butyrylcholinesterase delivers a long-acting bioscavenger for nerve agents in vivo - Ilyushin_2013_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_110_1243
Author(s) : Ilyushin DG , Smirnov IV , Belogurov AA, Jr. , Dyachenko IA , Zharmukhamedova T , Novozhilova TI , Bychikhin EA , Serebryakova MV , Kharybin ON , Murashev AN , Anikienko KA , Nikolaev EN , Ponomarenko NA , Genkin DD , Blackburn GM , Masson P , Gabibov AG
Ref : Proc Natl Acad Sci U S A , 110 :1243 , 2013
Abstract :
PubMedSearch : Ilyushin_2013_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_110_1243
PubMedID: 23297221