Takaesu Y

References (1)

Title : [A study on acute organophosphorus poisoning--changes in the activity and isoenzyme patterns of serum cholinesterase in human poisoning]. [Japanese] - Yamanaka_1993_Japanese.J.Hyg_48_955
Author(s) : Yamanaka S , Yoshida M , Yamamura Y , Nishimura M , Takaesu Y
Ref : Nippon Eiseigaku Zasshi Japanese Journal of Hygiene , 48 :955 , 1993
Abstract :
PubMedSearch : Yamanaka_1993_Japanese.J.Hyg_48_955
PubMedID: 8107298