Xanthomonas vesicatoria

8 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Xanthomonas vesicatoria. 3 fragments are known to date
Contains these species Xanthomonas vesicatoria ATCC 35937 / Xanthomonas vesicatoria /