Kazakov VA

References (1)

Title : Mouse Model for Assessing the Subchronic Toxicity of Organophosphate Pesticides - Palikov_2018_Acta.Naturae_10_125
Author(s) : Palikov VA , Terekhov SS , Palikova YA , Khokhlova ON , Kazakov VA , Dyachenko IA , Panteleev SV , Mokrushina YA , Knorre VD , Shamborant OG , Smirnov IV , Gabibov AG
Ref : Acta Naturae , 10 :125 , 2018
Abstract :
PubMedSearch : Palikov_2018_Acta.Naturae_10_125
PubMedID: 30713772