Li DM

References (1)

Title : [Cloning and high level expression of mosquito detoxifying gene] - Xing_2001_Sheng.Wu.Gong.Cheng.Xue.Bao_17_199
Author(s) : Xing JM , Qiao CL , Huang J , Li X , Jia XD , Li DM
Ref : Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao , 17 :199 , 2001
Abstract :
PubMedSearch : Xing_2001_Sheng.Wu.Gong.Cheng.Xue.Bao_17_199
PubMedID: 11411231