Xing JM

References (2)

Title : [Cloning and high level expression of mosquito detoxifying gene] - Xing_2001_Sheng.Wu.Gong.Cheng.Xue.Bao_17_199
Author(s) : Xing JM , Qiao CL , Huang J , Li X , Jia XD , Li DM
Ref : Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao , 17 :199 , 2001
Abstract :
PubMedSearch : Xing_2001_Sheng.Wu.Gong.Cheng.Xue.Bao_17_199
PubMedID: 11411231

Title : [Cloning and fusion expression of detoxifying gene in Escherichia coli] - Huang_2001_Yi.Chuan.Xue.Bao_28_583
Author(s) : Huang J , Qiao CL , Li X , Xing JM
Ref : Yi Chuan Xue Bao , 28 :583 , 2001
Abstract :
PubMedSearch : Huang_2001_Yi.Chuan.Xue.Bao_28_583
PubMedID: 11431993