Su XQ

References (1)

Title : Huperzine-A in capsules and tablets for treating patients with Alzheimer disease - Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
Author(s) : Xu SS , Cai ZY , Qu ZW , Yang RM , Cai YL , Wang GQ , Su XQ , Zhong XS , Cheng RY , Xu WA , Li JX , Feng B
Ref : Zhongguo Yao Li Xue Bao , 20 :486 , 1999
Abstract :
PubMedSearch : Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
PubMedID: 10678137