Xu WA

References (2)

Title : Huperzine-A in capsules and tablets for treating patients with Alzheimer disease - Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
Author(s) : Xu SS , Cai ZY , Qu ZW , Yang RM , Cai YL , Wang GQ , Su XQ , Zhong XS , Cheng RY , Xu WA , Li JX , Feng B
Ref : Zhongguo Yao Li Xue Bao , 20 :486 , 1999
Abstract :
PubMedSearch : Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
PubMedID: 10678137

Title : Efficacy of tablet huperzine-A on memory, cognition, and behavior in Alzheimer's disease - Xu_1995_Chung.Kuo.Yao.Li.Hsueh.Pao_16_391
Author(s) : Xu SS , Gao ZX , Weng Z , Du ZM , Xu WA , Yang JS , Zhang ML , Tong ZH , Fang YS , Chai XS , et al.
Ref : Acta Pharmacol Sin , 16 :391 , 1995
Abstract :
PubMedSearch : Xu_1995_Chung.Kuo.Yao.Li.Hsueh.Pao_16_391
PubMedID: 8701750