Zhong XS

References (2)

Title : Review on toxicology and activity of tomato glycoalkaloids in immature tomatoes - Wang_2024_Food.Chem_447_138937
Author(s) : Wang LH , Tan DH , Zhong XS , Jia MQ , Ke X , Zhang YM , Cui T , Shi L
Ref : Food Chem , 447 :138937 , 2024
Abstract :
PubMedSearch : Wang_2024_Food.Chem_447_138937
PubMedID: 38492295

Title : Huperzine-A in capsules and tablets for treating patients with Alzheimer disease - Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
Author(s) : Xu SS , Cai ZY , Qu ZW , Yang RM , Cai YL , Wang GQ , Su XQ , Zhong XS , Cheng RY , Xu WA , Li JX , Feng B
Ref : Zhongguo Yao Li Xue Bao , 20 :486 , 1999
Abstract :
PubMedSearch : Xu_1999_Zhongguo.Yao.Li.Xue.Bao_20_486
PubMedID: 10678137