Mikhailov AS

References (2)

Title : 6-Methyluracil Derivatives as Bifunctional Acetylcholinesterase Inhibitors for the Treatment of Alzheimer's Disease - Semenov_2015_ChemMedChem_10_1863
Author(s) : Semenov VE , Zueva IV , Mukhamedyarov MA , Lushchekina SV , Kharlamova AD , Petukhova EO , Mikhailov AS , Podyachev SN , Saifina LF , Petrov KA , Minnekhanova OA , Zobov VV , Nikolsky EE , Masson P , Reznik VS
Ref : ChemMedChem , 10 :1863 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Semenov_2015_ChemMedChem_10_1863
PubMedID: 26412714

Title : 6-Methyluracil derivatives as acetylcholinesterase inhibitors for treatment of Alzheimer's disease - Zueva_2015_Int.J.Risk.Saf.Med_27 Suppl 1_S69
Author(s) : Zueva IV , Semenov VE , Mukhamedyarov MA , Lushchekina SV , Kharlamova AD , Petukhova EO , Mikhailov AS , Podyachev SN , Saifina LF , Petrov KA , Minnekhanova OA , Zobov VV , Nikolsky EE , Masson P , Reznik VS
Ref : Int J Risk Saf Med , 27 Suppl 1 :S69 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Zueva_2015_Int.J.Risk.Saf.Med_27 Suppl 1_S69
PubMedID: 26639718