Ganerdene Y

References (1)

Title : Genome sequences of wild and domestic bactrian camels - Jirimutu_2012_Nat.Commun_3_1202
Author(s) : Jirimutu , Wang Z , Ding G , Chen G , Sun Y , Sun Z , Zhang H , Wang L , Hasi S , Zhang Y , Li J , Shi Y , Xu Z , He C , Yu S , Li S , Zhang W , Batmunkh M , Ts B , Narenbatu , Unierhu , Bat-Ireedui S , Gao H , Baysgalan B , Li Q , Jia Z , Turigenbayila , Subudenggerile , Narenmanduhu , Wang J , Pan L , Chen Y , Ganerdene Y , Dabxilt , Erdemt , Altansha , Altansukh , Liu T , Cao M , Aruuntsever , Bayart , Hosblig , He F , Zha-ti A , Zheng G , Qiu F , Zhao L , Zhao W , Liu B , Li C , Tang X , Guo C , Liu W , Ming L , Temuulen , Cui A , Li Y , Gao J , Wurentaodi , Niu S , Sun T , Zhai Z , Zhang M , Chen C , Baldan T , Bayaer T , Meng H
Ref : Nat Commun , 3 :1202 , 2012
Abstract :
PubMedSearch : Jirimutu_2012_Nat.Commun_3_1202
PubMedID: 23149746
Gene_locus related to this paper: 9ceta-s9yik4 , 9ceta-s9yb99 , 9ceta-s9x0n3 , 9ceta-s9xqa3 , 9ceta-s9xi02 , camfr-s9wiw9 , camfr-s9x3r3 , camfr-s9xce1 , camfr-s9xcr2 , camfr-s9yuz0 , camfr-s9xlc8 , camfr-s9w5f6 , camfr-s9xmm4