Wen YM

References (2)

Title : Genome-based analysis of virulence genes in a non-biofilm-forming Staphylococcus epidermidis strain (ATCC 12228) - Zhang_2003_Mol.Microbiol_49_1577
Author(s) : Zhang YQ , Ren SX , Li HL , Wang YX , Fu G , Yang J , Qin ZQ , Miao YG , Wang WY , Chen RS , Shen Y , Chen Z , Yuan ZH , Zhao GP , Qu D , Danchin A , Wen YM
Ref : Molecular Microbiology , 49 :1577 , 2003
Abstract :
PubMedSearch : Zhang_2003_Mol.Microbiol_49_1577
PubMedID: 12950922
Gene_locus related to this paper: staep-GEHD , staep-lipas , staep-SE0011 , staep-SE0226 , staep-SE0386 , staep-SE0389 , staep-SE0424 , staep-SE0564 , staep-SE0714 , staep-SE0745 , staep-SE0980 , staep-SE1436 , staep-SE1460 , staep-SE1510 , staep-SE1780 , staep-SE1929 , staep-SERP2035 , staep-SE2050 , staep-SE2095 , staep-SE2213 , staep-SE2328 , staep-SE2403

Title : Unique physiological and pathogenic features of Leptospira interrogans revealed by whole-genome sequencing - Ren_2003_Nature_422_888
Author(s) : Ren SX , Fu G , Jiang XG , Zeng R , Miao YG , Xu H , Zhang YX , Xiong H , Lu G , Lu LF , Jiang HQ , Jia J , Tu YF , Jiang JX , Gu WY , Zhang YQ , Cai Z , Sheng HH , Yin HF , Zhang Y , Zhu GF , Wan M , Huang HL , Qian Z , Wang SY , Ma W , Yao ZJ , Shen Y , Qiang BQ , Xia QC , Guo XK , Danchin A , Saint Girons I , Somerville RL , Wen YM , Shi MH , Chen Z , Xu JG , Zhao GP
Ref : Nature , 422 :888 , 2003
Abstract :
PubMedSearch : Ren_2003_Nature_422_888
PubMedID: 12712204
Gene_locus related to this paper: lepin-AXEA , lepin-ESTA , lepin-LA0357 , lepin-LA0587 , lepin-LA0823 , lepin-LA0932 , lepin-LA1069 , lepin-LA1345 , lepin-LA1541 , lepin-LA1702 , lepin-LA1861 , lepin-LA1902 , lepin-LA1936 , lepin-LA1955 , lepin-LA2034 , lepin-LA2132 , lepin-LA2501 , lepin-LA2505 , lepin-LA2526 , lepin-LA2544 , lepin-LA2857 , lepin-LA2958 , lepin-LA3100 , lepin-LA3107 , lepin-LA3147 , lepin-LA3604 , lepin-LA3661 , lepin-LA3669 , lepin-LA3672 , lepin-LA3770 , lepin-LA3788 , lepin-LA3851 , lepin-LA3897 , lepin-LA3998 , lepin-LA4247 , lepin-LB147 , lepin-LB264 , lepin-LB265 , lepin-METX , lepin-q8f7a8 , lepin-q72tt9