Moniliophthora roreri

59 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Moniliophthora roreri. 18 fragments are known to date
Contains these species Moniliophthora roreri MCA 2997 / Moniliophthora roreri /

Gene_locus Family
monro-v2xqp0 Cutinase
monro-v2xig8 Cutinase
monro-v2xfa5 Cutinase
monro-v2xm64 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wsa8 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x2j7 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wgq3 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wpa3 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wvv6 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wq69 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yw90 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wn41 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x5p2 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xgc0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xbm1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x9k1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wci9 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xma4 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xqb0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yna2 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xmw1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yim4 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wcv1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x9e8 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yw49 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2y1v0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xhf3 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xf06 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wfm4 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wt94 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wx57 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2ydv9 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wsr6 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yj05 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x9g5 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xbl2 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x3v0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x9t2 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wln5 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xar4 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2w6n9 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wu90 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2yx67 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wcj4 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xq37 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wt89 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xhz7 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x1p6 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wrk7 Fungal_carboxylesterase_lipase
9agar-a0a0w0g879 Glucuronoyl_esterase
monro-v2x2r7 Glucuronoyl_esterase
monro-v2wn76 Hormone-sensitive_lipase_like
9agar-a0a0w0f078 Hormone-sensitive_lipase_like
monro-v2xuz8 Hormone-sensitive_lipase_like
monro-v2xl67 Hormone-sensitive_lipase_like
9agar-a0a0w0g6p1 Hormone-sensitive_lipase_like
monro-v2xnp4 Hormone-sensitive_lipase_like
monro-v2wv67 Hormone-sensitive_lipase_like
monro-v2wja9 Hormone-sensitive_lipase_like
Gene_Locus fragment Family
monro-v2x9e3 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wzl0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2ydx0 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wj90 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xf47 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wly1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2z1i9 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wre3 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wt93 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xsn1 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2xjg8 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2wh25 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x8i5 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2w1l2 Fungal_carboxylesterase_lipase
monro-v2x8p4 Fungal_carboxylesterase_lipase
9agar-a0a0w0fd82 Fungal_carboxylesterase_lipase
9agar-a0a0w0fnc8 Fungal_carboxylesterase_lipase
9agar-a0a0w0gbw9 Fungal_carboxylesterase_lipase