Hayatsu M

References (1)

Title : Complete genome sequence of Bradyrhizobium sp. S23321: insights into symbiosis evolution in soil oligotrophs - Okubo_2012_Microbes.Environ_27_306
Author(s) : Okubo T , Tsukui T , Maita H , Okamoto S , Oshima K , Fujisawa T , Saito A , Futamata H , Hattori R , Shimomura Y , Haruta S , Morimoto S , Wang Y , Sakai Y , Hattori M , Aizawa S , Nagashima KV , Masuda S , Hattori T , Yamashita A , Bao Z , Hayatsu M , Kajiya-Kanegae H , Yoshinaga I , Sakamoto K , Toyota K , Nakao M , Kohara M , Anda M , Niwa R , Jung-Hwan P , Sameshima-Saito R , Tokuda S , Yamamoto S , Yokoyama T , Akutsu T , Nakamura Y , Nakahira-Yanaka Y , Takada Hoshino Y , Hirakawa H , Mitsui H , Terasawa K , Itakura M , Sato S , Ikeda-Ohtsubo W , Sakakura N , Kaminuma E , Minamisawa K
Ref : Microbes Environ , 27 :306 , 2012
Abstract :
PubMedSearch : Okubo_2012_Microbes.Environ_27_306
PubMedID: 22452844
Gene_locus related to this paper: 9brad-i0g2u8 , 9brad-i0gf89 , braja-pcaD , 9brad-i0fzh8 , 9brad-i0gfv2 , 9brad-i0g2y4