Fopius arisanus

22 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Fopius arisanus. 24 fragments are known to date
Contains these species Fopius arisanus /

Gene_locus Family
9hyme-a0a0c9qul6 ACHE
9hyme-a0a0c9pih0 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9pv54 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9q3u1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9q3x4 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qbq3 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qh88 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rdr4 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qun1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qw23 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qw59 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qwb0 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qxf7 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9red3 Neuroligin
9hyme-a0a0c9rhk1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rlv2 Neuroligin
9hyme-a0a0c9ru21 Gliotactin
9hyme-a0a0c9ru64 Neurotactin
9hyme-a0a0c9s0z6 Neuroligin
9hyme-a0a0c9s274 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9prb2 Pancreatic_lipase
9hyme-a0a0c9rbl4 Pancreatic_lipase
Gene_Locus fragment Family
9hyme-a0a0c9pnx9 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9pvy6 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9py19 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9pz88 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rcy7 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rrr9 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9r5b7 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9puc3 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9q317 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rju7 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9qyr9 ACHE
9hyme-a0a0c9qz47 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9r4b2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9r551 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rb64 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a0c9re15 Neuroligin
9hyme-a0a0c9ref9 Neuroligin
9hyme-a0a0c9rey6 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rfp3 ACHE
9hyme-a0a0c9rxr1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rj55 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rwg9 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9rz46 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0c9s037 Neuroligin