Gretskaya NM

References (2)

Title : Arachidonoylcholine and Other Unsaturated Long-Chain Acylcholines Are Endogenous Modulators of the Acetylcholine Signaling System - Akimov_2020_Biomolecules_10_
Author(s) : Akimov MG , Kudryavtsev DS , Kryukova EV , Fomina-Ageeva EV , Zakharov SS , Gretskaya NM , Zinchenko GN , Serkov IV , Makhaeva GF , Boltneva NP , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Lushchekina SV , Palikov VA , Palikova Y , Dyachenko IA , Kasheverov IE , Tsetlin VI , Bezuglov VV
Ref : Biomolecules , 10 : , 2020
Abstract :
PubMedSearch : Akimov_2020_Biomolecules_10_
PubMedID: 32059521

Title : Neuroprotective and Antioxidant Activity of Arachidonoyl Choline, Its Bis-Quaternized Analogues and Other Acylcholines - Akimov_2020_Dokl.Biochem.Biophys_491_93
Author(s) : Akimov MG , Dudina PV , Fomina-Ageeva EV , Gretskaya NM , Bosaya AA , Rudakova EV , Makhaeva GF , Kagarlitsky GO , Eremin SA , Tsetlin VI , Bezuglov VV
Ref : Dokl Biochem Biophys , 491 :93 , 2020
Abstract :
PubMedSearch : Akimov_2020_Dokl.Biochem.Biophys_491_93
PubMedID: 32483760