Holubova K

References (3)

Title : 7-phenoxytacrine is a dually acting drug with neuroprotective efficacy in vivo - Kaniakova_2021_Biochem.Pharmacol__114460
Author(s) : Kaniakova M , Korabecny J , Holubova K , Kleteckova L , Chvojkova M , Hakenova K , Prchal L , Novak M , Dolezal R , Hepnarova V , Svobodova B , Kucera T , Lichnerova K , Krausova B , Horak M , Vales K , Soukup O
Ref : Biochemical Pharmacology , :114460 , 2021
PubMedID: 33571502

Title : Combination of Memantine and 6-Chlorotacrine as Novel Multi-Target Compound against Alzheimer's Disease - Kaniakova_2019_Curr.Alzheimer.Res_16_821
Author(s) : Kaniakova M , Nepovimova E , Kleteckova L , Skrenkova K , Holubova K , Chrienova Z , Hepnarova V , Kucera T , Kobrlova T , Vales K , Korabecny J , Soukup O , Horak M
Ref : Curr Alzheimer Res , 16 :821 , 2019
PubMedID: 30819076

Title : The pharmacology of tacrine at N-methyl-d-aspartate receptors - Horak_2017_Prog.Neuropsychopharmacol.Biol.Psychiatry_75_54
Author(s) : Horak M , Holubova K , Nepovimova E , Krusek J , Kaniakova M , Korabecny J , Vyklicky L , Kuca K , Stuchlik A , Ricny J , Vales K , Soukup O
Ref : Prog Neuropsychopharmacol Biological Psychiatry , 75 :54 , 2017
PubMedID: 28089695