Mozhaitsev ES

References (2)

Title : Powerful Potential of Polyfluoroalkyl-Containing 4-Arylhydrazinylidenepyrazol-3-ones for Pharmaceuticals - Burgart_2022_Molecules_28_
Author(s) : Burgart YV , Elkina NA , Shchegolkov EV , Krasnykh OP , Makhaeva GF , Triandafilova GA , Solodnikov SY , Boltneva NP , Rudakova EV , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Ulitko MV , Borisevich SS , Gerasimova NA , Evstigneeva NP , Kozlov SA , Korolkova YV , Minin AS , Belousova AV , Mozhaitsev ES , Klabukov AM , Saloutin VI
Ref : Molecules , 28 : , 2022
Abstract :
PubMedSearch : Burgart_2022_Molecules_28_
PubMedID: 36615256

Title : Design, Synthesis and Assay of Novel Methylxanthine-Alkynylmethylamine Derivatives as Acetylcholinesterase Inhibitors - Reshetnikov_2022_Molecules_27_
Author(s) : Reshetnikov DV , Ivanov ID , Baev DS , Rybalova TV , Mozhaitsev ES , Patrushev SS , Vavilin VA , Tolstikova TG , Shults EE
Ref : Molecules , 27 : , 2022
Abstract :
PubMedSearch : Reshetnikov_2022_Molecules_27_
PubMedID: 36557921