Shchegolkov EV

References (9)

Title : Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease - Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
Author(s) : Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Grishchenko MV , Lushchekina SV , Astakhova TY , Serebryakova OG , Timokhina EN , Zhilina EF , Shchegolkov EV , Ulitko MV , Radchenko EV , Palyulin VA , Burgart YV , Saloutin VI , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Int J Mol Sci , 24 :2285 , 2023
PubMedID: 36768608

Title : Conjugates of amiridine and thiouracil derivatives as effective inhibitors of butyrylcholinesterase with the potential to block beta-amyloid aggregation - Khudina_2023_Arch.Pharm.(Weinheim)__e2300447
Author(s) : Khudina OG , Grishchenko MV , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Boltneva NP , Rudakova EV , Lushchekina SV , Shchegolkov EV , Borisevich SS , Burgart YV , Saloutin VI , Charushin VN
Ref : Arch Pharm (Weinheim) , :e2300447 , 2023
PubMedID: 38072670

Title : New Multifunctional Agents for Potential Alzheimer's Disease Treatment Based on Tacrine Conjugates with 2-Arylhydrazinylidene-1,3-Diketones - Elkina_2022_Biomolecules_12_
Author(s) : Elkina NA , Grishchenko MV , Shchegolkov EV , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Lushchekina SV , Astakhova TY , Radchenko EV , Palyulin VA , Zhilina EF , Perminova AN , Lapshin LS , Burgart YV , Saloutin VI , Richardson RJ
Ref : Biomolecules , 12 : , 2022
PubMedID: 36358901

Title : Powerful Potential of Polyfluoroalkyl-Containing 4-Arylhydrazinylidenepyrazol-3-ones for Pharmaceuticals - Burgart_2022_Molecules_28_
Author(s) : Burgart YV , Elkina NA , Shchegolkov EV , Krasnykh OP , Makhaeva GF , Triandafilova GA , Solodnikov SY , Boltneva NP , Rudakova EV , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Ulitko MV , Borisevich SS , Gerasimova NA , Evstigneeva NP , Kozlov SA , Korolkova YV , Minin AS , Belousova AV , Mozhaitsev ES , Klabukov AM , Saloutin VI
Ref : Molecules , 28 : , 2022
PubMedID: 36615256

Title : Conjugates of Tacrine with Salicylamide as Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease - Grishchenko_2022_ChemMedChem__e202200080
Author(s) : Grishchenko MV , Makhaeva GF , Burgart YV , Rudakova EV , Boltneva NP , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Lushchekina SV , Astakhova TY , Zhilina EF , Shchegolkov EV , Richardson RJ , Saloutin VI
Ref : ChemMedChem , :e202200080 , 2022
PubMedID: 35322571

Title : Novel potent bifunctional carboxylesterase inhibitors based on a polyfluoroalkyl-2-imino-1,3-dione scaffold - Makhaeva_2021_Eur.J.Med.Chem_218_113385
Author(s) : Makhaeva GF , Lushchekina SV , Boltneva NP , Serebryakova OG , Kovaleva NV , Rudakova EV , Elkina NA , Shchegolkov EV , Burgart YV , Stupina TS , Terentiev AA , Radchenko EV , Palyulin VA , Saloutin VI , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Eur Journal of Medicinal Chemistry , 218 :113385 , 2021
PubMedID: 33831780

Title : Synthesis of 2-arylhydrazinylidene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutanoic acids as new selective carboxylesterase inhibitors and radical scavengers - Khudina_2019_Bioorg.Med.Chem.Lett__126716
Author(s) : Khudina OG , Makhaeva GF , Elkina NA , Boltneva NP , Serebryakova OG , Shchegolkov EV , Rudakova EV , Lushchekina SV , Burgart YV , Bachurin SO , Richardson RJ , Saloutin VI
Ref : Bioorganic & Medicinal Chemistry Lett , :126716 , 2019
PubMedID: 31640885

Title : Cholinesterase and carboxylesterase inhibitors as pharmacological agents - Makhaeva_2019_Russ Chem Bull_68_967
Author(s) : Makhaeva GF , Rudakova EV , Kovaleva NV , Lushchekina SV , Boltneva NP , Proshin AN , Shchegolkov EV , Burgart YV , Saloutin VI
Ref : Russ Chem Bull , 68 :967 , 2019
PubMedID:

Title : Synthesis, molecular docking, and biological evaluation of 3-oxo-2-tolylhydrazinylidene-4,4,4-trifluorobutanoates bearing higher and natural alcohol moieties as new selective carboxylesterase inhibitors - Makhaeva_2019_Bioorg.Chem_91_103097
Author(s) : Makhaeva GF , Elkina NA , Shchegolkov EV , Boltneva NP , Lushchekina SV , Serebryakova OG , Rudakova EV , Kovaleva NV , Radchenko EV , Palyulin VA , Burgart YV , Saloutin VI , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Bioorg Chem , 91 :103097 , 2019
PubMedID: 31323527