Borisevich SS

References (2)

Title : Conjugates of amiridine and thiouracil derivatives as effective inhibitors of butyrylcholinesterase with the potential to block beta-amyloid aggregation - Khudina_2023_Arch.Pharm.(Weinheim)__e2300447
Author(s) : Khudina OG , Grishchenko MV , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Boltneva NP , Rudakova EV , Lushchekina SV , Shchegolkov EV , Borisevich SS , Burgart YV , Saloutin VI , Charushin VN
Ref : Arch Pharm (Weinheim) , :e2300447 , 2023
Abstract :
PubMedSearch : Khudina_2023_Arch.Pharm.(Weinheim)__e2300447
PubMedID: 38072670

Title : Powerful Potential of Polyfluoroalkyl-Containing 4-Arylhydrazinylidenepyrazol-3-ones for Pharmaceuticals - Burgart_2022_Molecules_28_
Author(s) : Burgart YV , Elkina NA , Shchegolkov EV , Krasnykh OP , Makhaeva GF , Triandafilova GA , Solodnikov SY , Boltneva NP , Rudakova EV , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Ulitko MV , Borisevich SS , Gerasimova NA , Evstigneeva NP , Kozlov SA , Korolkova YV , Minin AS , Belousova AV , Mozhaitsev ES , Klabukov AM , Saloutin VI
Ref : Molecules , 28 : , 2022
Abstract :
PubMedSearch : Burgart_2022_Molecules_28_
PubMedID: 36615256