Dothistroma septosporum

25 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Dothistroma septosporum. 3 fragments are known to date
Contains these species Mycosphaerella pini / Dothistroma septosporum / Dothistroma septosporum NZE10 /